logo

תקנון ומדיניות פרטיות

 

כללי

 

1.             בתקנון זה יתייחסו למונחים הבאים, על פי הפירוש שבצדם כדלהלן:

 

"מידע"- כל חומר ו/או מידע מכל סוג או מין, המוצג במערכת.

"משתמש" – כל אדם, בעל הרשאת כניסה למערכת, לרבות סטודנט רשום;

"סטודנטרשום"- סטודנט שנרשם למערכת ומסר פרטיו האישיים;

"בעל הרשאה"- חבר בצוות היחידה למעורבות חברתית במוסד לו ניתנה הרשאת גישה למערכת;

"המוסד" – מוסד הלימודים בו מתקיימת תכנית המעורבות החברתית;

"המערכת" – כהגדרתה להלן.

 

2.             ברוכים הבאים למערכת המידע 359.אתר האינטרנט www.359.co.il("האתר") הנו מערכת מידע שיתופית התומכת בניהול תכניות מלגות ההתנדבות של היחידה למעורבות חברתית ("היחידה") במוסד ("המערכת"). המערכת מותאמת באופן ייעודי לפעילות היחידה, ומלווה באופן מלא את הפעילות השנתית. המשתמשים במערכת המידע הם צוות היחידה למעורבות חברתית, רכזים, אנשי קשר במקומות ההתנדבות והסטודנטים הרשומים. המערכת מבוססת על מדרג הרשאות על פי תפקיד: כך לדוגמא רכז של פרויקט מסוים צופה ומאשר את פעילות הסטודנטים הרשומים בפרויקט זה וכך צוות היחידה למעורבות חברתית חשוף למידע הכולל במערכת המידע.

 

3.             המערכת פותחה, מופעלת ומנוהלת על ידי חברת מעגלי מידע בע"מ ("החברה" " או "אנו"). החברה גאה על פיתוח המערכת ועל התועלת שבה להפעלת תכניות המעורבות החברתית.

 

4.             החברה עושה כמיטב יכולתה לענות על צרכי המשתמשים.

 

5.             כחלק מהפעילות של המערכת אנו מקבצים סוגים מסוימים של מידע לגבי משתמשים בה. השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות שבתקנון זה או על פי הוראות כל דין – בהתאם למטרות המפורטות לעיל ולהלן.

 

6.             אין לרשום אדם אחר למערכת ללא ידיעתו והסכמתו.

 

7.             שינויים שיחולו בתקנון זה ייכנסו לתוקף מייד עם פרסומם באתר ויהיו גלויים לכל אחד.

 

8.             תקנון השימוש נוסח בלשון זכר, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

9.             השימוש במערכת כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה.

 

10.         אין לעשות במערכת המידע או באמצעותה כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

 

סוגי המידע שנאסף

 

המערכת אוספת מידע ממשתמשיה הכולל: מידע אישי (כגון: שם, ת.ז., כתובת דוא"ל וכד') ומידע בנוגע לפעילות המעורבות החברתית (כגון: דיווחי התנדבות, שיבוץ לפרויקטים וכד'). איסוף המידע הנו חלק מהליך העבודה של היחידה ומסירתו מאפשרת את הפעילות במסגרתה. מידע בנוגע לאופן השימוש של המשתמש במערכת נאסף אף הוא, אך מידע זה אינו מזוהה אישית ומשמש לצרכים סטטיסטיים מצטברים בלבד. לא חלה על המשתמש כל חובה חוקית למסור את המידע (אולם ללא מסירת המידע הוא לא יוכל לעשות שימוש במערכת) ומסירת המידע נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.

השימוש במידע

 

השימוש במידע שנאסף, נעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, כל זאת על מנת לאפשר למערכת למלא אחר ייעודה כתשתית מידע שיתופית ומערכת ניהול מידע לתכנית המעורבות החברתית.

 

החברה תעשה שימוש במידע למטרות הבאות:

 

1.                  לצורך המשרת את הצלחת פרויקט המעורבות החברתית וניהולו השוטף.שימוש במידע לצרכים פנימיים שהינו בגדר המותר כולל את העברתו בין בעלי ההרשאות למערכת בהתאם לתפקידם ההיררכי, ציטוט סטטיסטיקות וסיכומים.

 

2.                  לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 

המידע שנאסף אודותיך במסגרת פעילות ההתנדבות ופעילותך באתר/במערכת לא יימסרו לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

 

                    מסירת מידע (על בסיס הרשאת גישה למערכת) למוסדות הלימודים, לרכזי הפעילות, לאנשי קשר ולמקומות ההתנדבות הקשורים בפעילותך ההתנדבותית וזאת למטרות פרויקט המעורבות החברתית וניהולו השוטף;

 

                    אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 

• אם תועבר ו/או תימכר בכל צורה שהיא פעילות המערכת לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שפעילות במערכת תמוזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

                    אם נקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדנו בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבינינו ו/או מי מטעמנו;

 

                    אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצלנו כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנו ו/או במי מטעמנו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

 

 

הרשאת שימוש והגבלתה; חובות המשתמש

 

1.                  הרשאת שימוש במערכת אינה פתוחה ועצמאית אלא ניתנת באמצעות רישום בלבד ואישור בעל הרשאה על ידי החברה.

 

המשתמש רשאי לבקש מבעל הרשאה שהנתונים אודותיו יימחקו.

 

2.                  לא ניתן להעביר את הרשאת השימוש במערכת לאחר. ההרשאה הינה אישית.

 

3.                  הכניסה למערכת היא באמצעות ת.ז. וסיסמא אישית.

 

4.                  המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי המערכת בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות לעיל ולהלן.

 

 

5.                  אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר או המערכת כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

 

6.                  המשתמשאחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו הוא מזין או מעביר למשתמשים אחרים באמצעות המערכת.

 

7.                  אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

 

8.                  החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את המידע ו/או הגישה למידע במידה והמשתמש נהג במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אם ביצע המשתמש מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר.

 

מאגר המידע

 

הנתונים שנאספו נשמרים במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

הגנת הפרטיות

 

החברה מתחייבת לשמור על סודיות המידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א– 1981.

 

אבטחה ואחריות

 

1.             מערכת המידע ובסיס הנתונים מאוחסנים אצל צד ג' בחוות שרתים של בזק ובהתאם לרמות האבטחה המקובלים על ידה. אחסון המידע נעשה על פי הגדרות האבטחה וגיבוי הנתונים שיוצגו על ידי צד ג'. לחברה לא תהא אחריות מכל סוג שהוא על נזק, פגיעה, חדירה או פריצה לשרתי אחסון המידע ואבטחתו.

 

2.             החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר מערכת המידע וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שיגרמו לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 

3.             החברה אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבמערכת, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים במערכת.

 

4.             החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע.החברה אינה יכולה להבטיח כי המערכת חסינה בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות, ובכלל זה חדירות תחת נסיבות יוצאות דופן ועמידות בפני התקפות עתידיות. ועל כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכת.

 

 

 

סמכות שיפוט

 

1.             דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על כל ענין הנובע משימוש במערכת, תנאיה, הוראותיה וכל דבר וענין.

 

2.             סמכות השיפוט תהא אך ורק לבתי המשפט של מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית והבלעדית בכל עניין כאמור תהיה לבתי המשפט בתל אביב יפו ולהם בלבד.

 

זכויות יוצרים

 

1.             לחברה שמורות כל זכויות היוצרים של המערכת ולה הזכות הבלעדית להפעילה.

 

2.             חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, להדפיס, לשבט, לשדר, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול במערכת ו/או את הקוד שלהו/או כל סימן מסחר רשום או בלתי רשום של החברה ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע במערכת ו/או בכל חלק ממנו. בזכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של המערכת, מבנה ומרכיבי המערכת.

 

3.             חל איסור לבצע שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, הכנסה למסגרת, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את המערכת, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור המערכת.

 

4.             חל איסור לפגוע כל פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות במערכת.

 

 

דיוור אלקטרוני ישיר

 

לא יישלח מידע שיווקי מכל סוג שהוא, ללא הסכמת המשתמש, בהתאם להוראות הדין.

 

Cookies

 

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לטייב את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בקשות בנושא ניתן להפנות אל החברה בדוא"ל: ___________.

 

שינויים בתקנון

 

בכל מקרה בו יבוצעו בתקנון זה שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

כניסת מורשים
תעודת זהות:
סיסמה: